Založ si blog

NOVO OBJAVENÝ MAJETOK ? ALEBO ROEP DOKÁŽE ZÁZRAKY ?

 V roku 2010 sme  ako dedičia 2. skupiny požiadali o nové dedičské konanie po našich starých rodičoch, M.P. a P.P. rod. M.. Výsledkom  nových dedičských konaní sú rozhodnutia 3D 515/2010 a 1D 237/ 2011 R. S.

Z týchto rozhodnutí vyplýva, že predmetom nového dedičského konania boli tento krát všetky pozemky po vlastníkovi M. P. evidované po Registrácii obnovenej evidencii pozemkov, ďalej len ROEP –e v KÚ L. na 11 – tich  LV a na týchto 11-tich LV evidované ako podiely pozemkov z 86 parciel s celkovou výmerou 55574m2 a tiež všetky pozemky po jeho manželke P. P. rod. M. evidované po ROEP -e na 7 – mich LV a na týchto 7 – mich LV evidované ako podiely pozemkov zo 69 parciel s celkovou výmerou 17562m2. Podľa dohody zákonných dedičov je vlastníkom všetkých týchto zdedených pozemkov vraj pri  ROEP-e novo objaveného majetku o výmere 73136m2 za v rozhodnutiach prijatých podmienok, jeden zo zákonných dedičov J. P.

Čo sa ale potom stalo s pozemkami pôvodného majetku M. P. a P. P.?

Pravdu o ich pôvodnom majetku odhalíme v dokumentoch, pripravených K. K. a J. N. s manželkou   s názvom VYHLÁSENIE  SVEDKOV, v ktorých je okrem ostatných sprostostí uvedené, že pozemky kúpili ešte v roku 1991 od J. P. a tieto dokumenty dali podvodným spôsobom 18. 1. 2003 podpísať trom súrodencom- deťom po nebohom J. P., že o tom vedia. Treba vedieť, že práve tieto dokumenty boli neskôr jedinými hodnovernými dokumentmi, okrem v roku 2002 tiež podvodným spôsobom vyhotoveného geometrického plánu, na základe ktorých dokumentov v roku 2003 pri t.z. ROEP-e v obci L. získali K. K. a J. N. s manželkou do vlastníctva 56655m2 poľnohospodárskych pozemkov vydržaním.  Získali pri ROEP – e do vlastníctva pozemky s výmerou 56655m2, ktoré vraj zdedil J. P. po svojom predchodcovi- otcovi M. P. a ktoré vraj následne v roku 1991 J.P. predal K. K. a J. N. s manželkou a vraj nemali túto kúpu od roku 1991 právne vysporiadanú. Aké pozemky kúpené v roku 1991 mali právne nevysporiadané? Keď tie iste pozemky ešte v ten deň 18. 1. 2003, pred pár hodinami, silou mocou chceli kúpiť, od do úvahy prichádzajúcich zákonných dedičov po M. P. v obci K. a ktorí im ich odmietli predať.

Vlastníkom týchto pozemkov bol  však aj po vykonanom ROEP -e v roku 2003 v obci L. až do roku 2010 M. P., až kým tieto neboli zdedené zákonnými dedičmi.

Tak aká kúpa pozemkov od J. P.? Veď ich po svojom otcovi nikdy nezdedil. Ako mohol predmetné pozemky v roku 1991 predať, keď nebol ich vlastníkom? A čo hodnovernosť dokumentov, vyhlásenie svedkov? Dokumenty Vyhlásenie svedkov sú v tomto prípade od ich vzniku  naozaj len nehodnoverným zdrapom papiera. Prečo?

1.  J.P. nikdy nepredal K.K. a ani J. N. s manželkou svoj vlastnícky podiel pozemkov v k.ú. L., ktoré si menovaní sami dali zamerať v GPč.107/2002 na pre nich v roku 2002 cudzích pozemkoch o výmere vo vyhlásení  svedkov účelovo zamlčanej, ale v GP vraj zameranej a to 56655m2, lebo ich nikdy po svojom otcovi nezdedil.                                                                                                                                                  2.  J.P. opakujem nikdy nezdedil po svojich rodičoch M.P. a P. P. r. M. pozemky o výmere vo Vyhlásení svedkov účelovo zamlčanej, ale v skutočnosti v GP vraj zameranej a to  56655m2.

3.  J.P. nikdy nemal reálne vyčlenený už svojimi právnymi predchodcami vlastnícky podiel pozemkov o výmere  vo vyhlásení svedkov účelovo zamlčanej, ale v GP vraj zameranej a to 56655m2.

4. J P. nikdy neužíval predmetné  pozemky v k.ú. L. o výmere vo vyhlásení svedkov účelovo zamlčanej, ale v GP vraj zameranej a to 56655m2. On býval od roku 1951 od L. vo vzdialenom meste, kde v roku 1996 zomrel.                                                                                                                             Na základe čoho by sa malo jednať o novoobjavený majetok? Ja by som ho nazval zachránený majetok.

NOVOVYROBENÝ MAJETOK.

Zato som v doterajšej časti môjho elaborátu priebeh vylíčil pod názvom Novoobjavený majetok s otáznikom, lebo tento názov som nevymyslel ja, ale bol vymyslený asi pri ROEP-e, alebo pri dedičskom konaní.

Ja sa však hlásim k názvu Novo vyrobený majetok, lebo taký názov, pre tak majstrovské dielo, aké dokázali vytvoriť s pomocou ROEP-u v rokoch 2002-2003 K. K. a J. N. s manželkou si to naozaj zaslúži. Vzhľadom na to, že od roku 2011 prebieha  v tejto veci súdny proces, po podanej žalobe na súde na určenie vlastníckeho práva k predmetným pozemkom, kde K. K. a. J. N. a jeho manželka vystupujú ako žalovaní – odporcovia, budem ich v ďalšej časti oslovovať odporcovia. Kedy sa odporcovia dozvedeli, že v obci L. bude vykonaní ROEP, nie je podstatné. Podstatné je to, že sa rozhodli za každú cenu využiť od začiatku príležitosť, ktorá sa im už v živote nezopakuje, aby získali do vlastníctva pozemky pri ROEP- e najjednoduchšie  a najlacnejšie. K tomu potrebovali predovšetkým pozemky právne nevysporiadané.

Keď už odporcovia skôr vedeli, že také pozemky má práve rodina P., ktorej v minulosti patrili aj 2 drevenice, od ktorej tieto kúpili, rozhodli sa  tieto pozemky dostať do vlastníctva s využitím očakávaného ROEP-u.

Prvý ich krok bol, že už v roku 2002  si dali vyhotoviť geometricky plán na pozemkoch o celkovej výmere 56655m2. Tato výmera presne zodpovedala celému vlastníctvu pozemkov M. P., ktorý bol aj ich držiteľom a užívateľom od roku 1929 do roku 1973, keď ich musel dať do užívania  JRD.

Druhým ich krokom bolo predmetné pozemky kúpiť od žijúcich  zákonných dedičov, o ktorých existencii vedeli. Týchto navštívili 18. 1. 2003. U dedičov nepochodili, odmietli im podiely predať. Chýlilo sa ku katastrofe. Veď už majú geometrický plán na celú výmeru pozemkov 56655m2 po nebohom M. P. a s dedičmi sa nedohodli o predaji a kúpe. Kto im teraz podpíše, že tieto pozemky od neho v minulosti oni kúpili, aby mohli, ako sa to robí pri ROEP- e dostať ich do vlastníctva vydržaním? Mali už len jednu možnosť. Riskovať a predmetné pozemky dostať do vlastníctva aj za cenu podvodu. Dobre vedeli, že už v minulosti bolo dedičské konanie po nebohom M. P. a aj jeho manželke P., na ktorých ich najstarší syn  J. P. po nich zdedil drevenicu, ktorú ma kúpenú od roku 1993 K. K. a že zdedil aj časť pozemku, ako podiel z parcely 333/1/a o výmere cca,1.00 ha. Ústne sa 18. 1. 2003 so súrodencami po J.P. dohodli o predaji a kúpe tohto pozemku, pričom im vyplatili každému po 10 000 Sk spolu 30 000Sk. Namiesto dokumentu o predaji  a kúpe a prevzatí peňazí dali odporcovia súrodencom podpísať paškvil Vyhlásenie svedkov.   Ostatné parcely v počte 85, keďže celý majetok M. P. bol v podieloch, na vyššie, už  spomínaných 86 parcelách, neboli predmetom prvého dedičského konania.

 Z uvedeného  vyplýva, že vznikli z jedného majetku o výmere 56655m2 dva majetky.                                                                                                                                                                                                                            Jeden so súčastnou výmerou pozemkov  55574m2 pôvodný majetok M. P. po ROEP-e  evidovaný na 11-tích LV č. 620, 652, 1700, 1701, 1720, 1721, 1724, 1725, 1863, 2456, 2521, v roku 2010 zdedený jedným so zákonných dedičov J. P.

Druhý majetok v roku 2002 GP č. 107/2002 zameraný na pozemkoch, ktorých držiteľom a užívateľom bol od roku  1929 M. P. a teraz  evidovaný po ROEP-e na dvoch LV 2342 a 2344 o výmere pozemkov 56655m2, vyrobený na základe podvodných dokumentov VYHLÁSENIE  SVEDKOV a získaného do vlastníctva vydržaním K. K. a J. N. s manželkou pri ROEP-e v roku 2003 v obci L.

 Je dokázané že J. P. nikdy nezdedil predmetné pozemky po svojom otcovi –  predchodcovi M. P.. Keďže budúci dedičia týchto pozemkov boli známi, nemal nikto odvahu odčleniť 56655m2 pozemkov z 86 PK parciel, na ktorých boli ako spoluvlastnícke podiely vlastníka M. P. evidované. Dôsledkom toho je, že niekto prišiel na nápad, na základe ktorého, to už neviem posúdiť či vedome, alebo nevedome, ale stalo sa to asi skôr vedome, že keď nebolo možné odčleniť pozemky z 86 PK parciel, odčlenil celú výmeru 56655m2  z jednej parcely a to 333/a/1,ktorá je po ROEP-e evidovaná ako parcela 333/11 na LV 2521.

No a NOVOVYROBENÝ MAJETOK bol na svete!

Veď kto by len na  to mohol prísť a niečo také odhaliť? Že na LV 2521 búde namiesto celkovej výmery 442033m2 pozemkov, týchto menej o 56655m2 a to 385378m2, keď na tomto LV ma evidované vo spoluvlastníckych  podieloch pozemky vyše 200 vlastníkov a že tieto ma z toho dôvodu v priemere každý nižšie o viac, ako 280m2?

Napríklad konkrétne spoluvlastnícky podiel M. P. na LV 2521, zdedený po ňom v roku 2010 zákonným dedičom J. P. je nižší o 1075m2 namiesto 8387m2 len 7342m2 a podiel P. P. zdedený v roku 2011 tým istým dedičom je nižší o 386m2 namiesto 3008m2, len 2622m2. Spolu len u tejto jednej rodiny to robí namiesto 11395m2, len 9934m2, čo je menej o 1461m2.

Riešenie ako napraviť dôsledky tohto podvodu je len jedno, aby na základe mimo iných, aj v tomto elaboráte vylíčených dôkazov súd vyhovel kladne v podanej žalobe žalobcom – navrhovateľom a rozhodol, že žalovaní – odporcovia nezískali vlastníctvo k predmetným pozemkom zákonným spôsobom o vydržaní, ale protizákonne, nesplnením zákonných podmienok, ktoré musia byť pri vydržaní dodržané. Všetky ostatné dôsledky, ktoré týmto podvodom odporcovia zapríčinili by boli následne vyriešené, lebo všetky vznikli pri tom istom podvode, ako dôsledok toho istého podvodu a spôsobili to tí istí ľudia.

NAJVÄČŠÍ JUSTIČNÝ NEZMYSEL ROKA 2014

09.01.2015

Myslím si, že ani naša justícia nemôže byť výnimkou a tak jeden nezmysel z oblasti justičnej praxe predkladám. Okresný súd vo Zvolene v právnej veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam viac »

Zákon o nadobudnuti vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním v praxi

11.12.2014

Jedným zo spôsobov nadobudnutia

NEPRÁVOM OBVINENÍ za výrub stromov rastúcich mimo lesa.

11.12.2014

Keď nestačia ani 3 žiadosti žiadateľov a 3 rozhodnutia kompetentných orgánov. K vznesenému obvineniu čestne a pravdivo vyhlasujeme, že sme boli neprávom obvinení , lebo z našej strany nedošlo viac »

Poprava

V Texase popravili Mexičana, ktorý zabil kladivom svoju ženu a dve deti

15.11.2018 09:02

Na popravu čakal od svojho odsúdenia v roku 1993, teda celé štvrťstoročie.

andrej babiš

Väčšina Čechov verí, že Babiš bráni svojim deťom vypovedať v kauze Čapí hnízdo

15.11.2018 08:00, aktualizované: 08:42

Z účastníkov prieskumu Medianu 57% verí tomu, že premiér sa snaží, aby jeho blízki nevypovedali na polícii.

Analytička Poštovej banky Jana Glasová

VIDEO: Spomalenie Nemecka zatiaľ ustojíme, tvrdí analytička Glasová

15.11.2018 08:00

Vrásky na čele môže Slovensku spôsobiť len výraznejšia eskalácia obchodnej vojny.

SR Bezpečnostná Rada Rusko Diplomati Vyhostenie BAX

V minulosti pomáhali nám, teraz je Slovensko schopné pomáhať druhým, tvrdí Lajčák

15.11.2018 07:36

Slovensko je prvou krajinou spomedzi v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, s ktorou vláda USA uzavreli takúto dohodu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 11970x
Priemerná čítanosť článkov: 1710x

Autor blogu

Kategórie