Založ si blog

NEPRÁVOM OBVINENÍ za výrub stromov rastúcich mimo lesa.

 

Keď nestačia ani 3 žiadosti žiadateľov a 3 rozhodnutia kompetentných orgánov.
K vznesenému obvineniu čestne a pravdivo vyhlasujeme, že sme boli neprávom obvinení , lebo z našej strany nedošlo podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č.543 / 2002, § 47 odstavec 3 a odstavca 8, ako aj Vyhlášky č. 24 / 2003 Z. z.§ 17 odstavec 13, k vypíleniu 99 stromov dreviny smrek a 5 stromov dreviny breza vraj nad rámec Rozhodnutia č. 646 / 2011. Vykonštruovaný skutok sa v skutočnosti vôbec nestal. Došlo len k administratívnemu pochybeniu pracovníčky Obecného úradu medzi vydaným rozhodnutím číslo 646 / 2011 zo dňa 20.7.2011 a žiadosťou o výrub stromov zo dňa 19.1.2011. V žiadosti bolo napísané, že sa jedna o požiadavku výrubu 135 stromov dreviny smrek obyčajný a 95 stromov dreviny breza previsnutá. Tieto údaje v žiadosti sa stali bezpredmetné po vykonanej vonkajšej komisionálnej prehliadke a na nej dohodnutej zmene, že výber stromov na výrub sa nebude vyznačovať, ale vyznačia sa tie stromy, ktoré sa musia ponechať. Ostatné všetko sa stalo predmetom výrubu. V rozhodnutí nemali už byť vôbec dreviny smrek a breza určené na výrub udávané v počte kusov, nakoľko podľa zákona to prijatá dohoda vylučuje.
Hlavným a rozhodujúcim dôvodom však je, že na prehliadke za účasti pracovníčky ŠOP, ešte pred vydaním rozhodnutia č.646 / 2011 zo dňa 20.7.2011 sa úplne musel zmeniť náš úmysel s akým sme chceli výrub podľa žiadosti realizovať mi a úplne inak sa dohodla realizácia na obhliadke, podľa ktorej bolo vypracované aj rozhodnutie na vyrub, však s pochybením , že na rozhodnutí ostal so žiadosti bezpredmetný údaj – počet stromov na výrub, okrem ktorého v ňom ako bezpredmetného údaja, sme následne, presne v súlade s týmto rozhodnutím, bodom 3 ods. 1-5a bodu 4 a jeho predĺžením č. 123 / 2013 zo dňa 20.2.2013 na ploche cca. 2 / 3 zo 60 ha výrub realizovali. Výrub na poslednej cca. 1 / 3 bol vykonaný a tým aj na požadovaných obidvoch parcelách dokončený v súlade s rozhodnutím č.1105 / 2013 zo dňa 8.11.2013 už správne, bez údajov o počte drevín. Uvedené je potvrdené kladným hodnotením v zázname z vykonanej kontroly č. 723 / 1 / 2014 zo dňa 20.6.2014. Vzhľadom na uvedené je nutné vedieť.
Realizáciou dohodnutých podmienok v rozhodnutí a to bodu 3.ods. 1-5 a bodu.4. sa zmenil charakter výberu stromov na vyrub a to z formy výberu negatívneho na formu výberu pozitívneho. To znamená, že pri realizácii pozitívneho výberu sa nevyznačujú stromy určené na výrub, ale stromy, skupiny stromov, skratka všetko čo chceme ponechať a kde ponechať, takzvané pozitívum. To je presne náš prípad, kde bolo všetko dodržané, lebo organ OŽP podľa zákona pred vydaním rozhodnutia stromy určené na výrub nevyznačil. Naopak pri negatívnej forme výberu, keby sme žiadali o výrub presne počty, predom vyznačených stromov sme povinný ich odrúbanie počty sledovať a počet dodržať napr. v povolených chránených územiach, chorých a nebezpečných stromov v parkoch, na malých parcelách, atď. Týmto je pravdivo potvrdené, že naozaj nastal len rozpor medzi prvou žiadosťou a prvým vydaným rozhodnutím na výrub, nedostatočným akceptovaním ústne dohodnutých zmien a následne neakceptovaním týchto zmien vo vydanom rozhodnutí. Na základe uvedenej skutočnosti konštatujeme , že nedošlo k žiadnemu akémukoľvek pochybeniu pri vypílení stromov a tým ani k žiadnej škode, len k nepatrnému neúmyselnému pochybeniu OZP pri vydaní rozhodnutia s koordináciou skôr prijatej žiadosti. .V konečnom dôsledku z toho všetkého vznikla nová situácia , ktorá úplne vylučuje naše pochybenie a hlavne vykonštruované obvinenie z vypílenia 99 stromov dreviny smrek obyčajný a 5 stromov dreviny breza previsnutá, vraj nad rámec Rozhodnutia č.646 / 2011. Zákon o ochrane prírody a krajiny č.543 / 2002 podľa § 47 odstavec 3 na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody po vyznačení dreviny a podľa odstavca 8 vyrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č.24 /2003 Z.z. § 17 odstavec 13 vyžaduje : Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm a na koreňovom nábehu.Kto, kedy a kde, jednotlivo, tak ako to vyžaduje zákon vyznačil 135 stromov smreka a 95 stromov brezy určených na výrub v rozhodnutí č. 646 / 2011 a ktorých počet sme vraj my prerúbali o 99 stromov smreka a 5 stromov brezy.
Podľa výpovede referentky životného prostredia, Obecného úradu že keď na základe žiadosti žiadateľa o výrub drevín na parcelách 3222/1a 3223/11 vykonali obhliadku dohodli sa, že vydajú súhlas na výrub drevín tak, aby sa mohli vyčistiť obe parcely okolo 60 ha. Prečo potom v Rozhodnutí, bez toho, že nebolo nič vyznačené dala súhlas na výrub spolu 230 stromov. Vo svojej výpovedi ďalej uvádza, že už pri prvotnej obhliadke bolo zrejme, že sa bude musieť vypíliť viac ako 135 stromov smreka a 95 stromov brezy. Pri tejto obhliadke nevyznačovala stromy ktoré sa majú vypíliť  a ani tie, ktoré majú ostať v poraste, len dohodli, že dajú súhlas na výrub drevín . Znova, prečo potom v Rozhodnutí nedala podľa dohody súhlas len na výrub drevín, čo znamená bez udaného počtu 135 stromov smreka a 95 stromov brezy, ktoré okrem toho neboli pred vydaním Rozhodnutia podľa zákona vyznačené, nielen, že pred vydaním ale nikdy.
Po vykonaní obhliadky Obec vydala dňa 20.7. 2011 pod číslom 646/2011 Rozhodnutie v ktorom udelila žiadateľovi súhlas na vyrub drevín v druhovom zložení 135 stromov smreka 95 stromov brezy bez vyznačenia a na výrub ostatných naletených drevín a krov. Z výpovedi pracovníčky Obecného úradu usudzujeme, že hovorila o jedinej obhliadke pred vydaním Rozhodnutia, ktorá sa uskutočnila 15.7.2011, na ktorej sme boli prítomní a ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa ŠOP SR , Správa CHKO Cerová Bukovina. Práve na tejto obhliadke boli prijate postupy, akými budeme v súlade so zákonmi pri realizácii celého výrubu a čistenia na pozemkoch postupovať.
Zástupkyňa ŠOP, ihneď bolo vidieť, že z nás ma v predmetnej veci okrem vedomosti aj potrebné skúsenosti, navrhla riešenie. Nakoľko sa jednalo o rozsiahlu cca 60 ha plochu zostávalo len jedno riešenie v súlade so zákonom, za žiadnych okolnosti nevykonávať výrub drevín jednotlivo to znamená vyznačovaním drevín, ktoré bude potrebné vyrúbať, to by na takej ploche bolo neuskutočniteľné, ale tiež v súlade so zákonom, vyznačiť vhodným spôsobom dreviny, skupiny drevín a dreviny, ktorých zloženie a zákmenenie predstavuje charakter lesa, ktoré sa nesmú rúbať, alebo ktoré sa nebudú rúbať.
Prijatím tejto dohody sa skončila akákoľvek diskusia o požiadavkách , vyznačovaní, evidencii o počte stromov ,ktoré bolo potrebné vyrúbať.
Diskutovalo sa a prijali sa závery, aké dreviny, aké stromy, skupiny stromov a zapojené porasty sa musia ponechať, kde na akých miestach, zbytok drevín a krovie sa vyrúbalo a plochy sa vyčistili
Myslime si, že už každá, čo len trochu rozumne uvažujúca osoba po prečítaní tohto zrozumiteľného vysvetlenia pochopí, že skutok tak ako ho priamo len niekde v úrade zveličili neomylní ochrancovia sa vôbec nestal Keďže nikto, nikdy a nikde, jednotlivo, tak ako to vyžaduje zákon nevyznačil 135 stromov smreka a 95 stromov brezy určených na výrub v Rozhodnutí 646 / 2011, nikto ich nikdy ani nevyrúbal. My čestne a pravdivo vyhlasujeme, že sme ani jeden jednotlivo, podľa zákona vyznačený strom, určený na vyrúb nikdy nevyrúbali. Na parcelách 3222/1 a 3223 / 11 sme cely výrub realizovali podľa dohovoru so zástupcom ŠOP podľa rozhodnutia č. 646 / 2011 bodov 1 až 9 s vyznačením stromov, skupín stromov a lesa, ktoré ostali nevyrúbané, ďalej predĺžením rozhodnutím č.123/2013 a rozhodnutím č.1105/2013. Kto, ktorý kontrolný organ nám preukáže, že našiel a kde našiel, čo i len jeden peň po zrúbanom smreku, alebo breze, na koreňovom nábehu vyznačený na zrúbanie podľa zákona, farbou, dokonca nezmazateľnou ? A ktoré stromy boli navyše vyrúbané, keď tie vraj povolene neboli vyrúbané, lebo neboli podľa zákona vyznačené ?
Keďže my sme nevyrúbali na predmetných 2 parcelách z 230 stromov ani jeden, lebo nebolo povolenie na výrub podľa zákona, nakoľko ani jeden z 230stromov nebol vyznačený, za žiadnych okolnosti nedošlo k žiadnemu prekročeniu výrubu nad rámec povolenia.
Záverom znova čestne a pravdivo vyhlasujeme, že v tomto elaboráte je všetko vylíčené
pravdivo, každé konštatovanie v ňom, dokážeme potvrdiť dôkazmi.

.

NAJVÄČŠÍ JUSTIČNÝ NEZMYSEL ROKA 2014

09.01.2015

Myslím si, že ani naša justícia nemôže byť výnimkou a tak jeden nezmysel z oblasti justičnej praxe predkladám. Okresný súd vo Zvolene v právnej veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam viac »

Zákon o nadobudnuti vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním v praxi

11.12.2014

Jedným zo spôsobov nadobudnutia

Kúpené vydržanie nehnuteľnosti.

14.06.2014

Jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti je podľa OZ aj vydržanie. Ak je niekto držiteľom veci, ktorú aj dlhodobo užíva môže ju získať do vlastníctva vydržaním po viac »

Afganistan, výbuch, útok, dym

Útok Talibanu na západe Afganistanu pripravil o život 30 policajtov

15.11.2018 09:44

Militantom sa podarilo ukoristiť veľké množstvo zbraní a munície.

peniaze, euro

Slováci vyhľadávajú rizikové investície do firemných dlhopisov

15.11.2018 09:33

Nízke úrokové sadzby na klasických sporiacich produktoch vedú Slovákov k tomu, že čoraz viac vyhľadávajú rizikovejšie investície do firemných dlhopisov.

Marian Janušek

VIDEO: Začína sa súd s exministrom Janušekom z kauzy nástenkový tender

15.11.2018 09:30

Najvyšší súd má dnes rozhodnúť o odvolaní exministra výstavby Mariana Janušeka v kauze nástenkový tender.

Marian Kočner

Kočnerove zmenky sú falošné, tvrdí súdny znalec

15.11.2018 09:29, aktualizované: 09:41

Podpisy Pavla Ruska na zmenkách nie sú z roku 2000.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 11973x
Priemerná čítanosť článkov: 1710x

Autor blogu

Kategórie